Polityka Prywatności

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.patrycjasalamon.com
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma Szkoła językowa Patrycja Salamon, prowadząca działalność pod adresem: Jastrzębniki 1D, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9680986363, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych
§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • Google+
§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.
§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Szanowny Kliencie,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2016/6791 (dalej jako RODO) gromadząc Twoje dane osobowe informuję Cię, że:

 1. Przekazanie przez Ciebie danych osobowych o które proszę powyżej jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy o uczestnictwo w Kursie języka obcego.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych, a więc podmiotem, który decyduje o ich przeznaczeniu i jest odpowiedzialny za ich zabezpieczenie jestem ja – Patrycja Salamon, prowadząca działalność pod firmą Szkoła Językowa Patrycja Salamon z siedzibą w Jastrzębnikach nr 1D (62-812 Jastrzębniki), NIP:9680986363.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Szkołę możesz kontaktować się ze mną, pisząc na adres e-mail: szkolajezykowa@patrycjasalamon.com lub dzwoniąc pod numer tel. 606 558 903. 
 4. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane jedynie w celach:

a) zawarcia niniejszej umowy o uczestnictwo w Kursie języka obcego oraz realizacji jej postanowień w zgodzie z zapisami Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) rozliczania ww. usługi, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności wypełniania obowiązków wynikających z prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO,

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Szkoły, w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z uczestnictwem w Kursie, w tym prowadzenia ew. postępowania reklamacyjnego a także wykonywania przez Szkołę praw związanych z takimi roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Odbiorcami danych osobowych, które nam przekazałeś będą:

a) administratorzy aplikacji internetowych, które wykorzystujemy do prowadzenia zdalnych zajęć dydaktycznych, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do organizacji i prowadzenia tych zajęć. 

b) podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Szkoły, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do rozliczenia usługi uczestnictwa w Kursie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Twoje dane osobowe nie zostaną udostępnione w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów lub podmiotów publicznych, które mogą otrzymywać takie dane w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

 1. Przekazane dane będą przetwarzane przeze mnie przez okres przedawnienia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym (wynikających m. in. z obowiązków podatkowych) związanych z wykonaniem usługi uczestnictwa w Kursie. Niezwłocznie po upływie tego okresu zostaną one usunięte.
 2. Na podstawie przekazanych danych nie będą podejmowane wobec Ciebie jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 3. Jednocześnie  informuję, że z uwagi na przetwarzanie przeze mnie Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia:

a) żądania w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,

b) do sprostowania przekazanych danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) sprzeciwu wobec operacji przetwarzania tych danych,

oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Niezwłocznie zrealizuję Twoje żądania, o których mowa powyżej, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO nie przewidują możliwości realizacji określonego uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w Twoim żądaniu. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa zostaniesz powiadomiony bez zbędnej zwłoki.

Dziękuję, że zapoznałeś się z powyższymi informacjami.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH ODBIORCÓW NEWSLETTERA

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2016/6791 (dalej jako RODO) pozyskując Twoje dane chciałabym Cię poinformować, że:

 1. Podanie przez Ciebie swojego adresu e-mail jest w pełni dobrowolne. Jednakże, niepodanie tych danych uniemożliwi nam bieżące informowanie Ciebie o naszych najciekawszych ofertach, w tym o wielu atrakcyjnych promocjach.
 2. Administratorem danych osobowych, które przekazujesz będę ja – Patrycja Salamon, prowadząca działalność pod firmą Szkoła Językowa Patrycja Salamon z siedzibą w Jastrzębnikach nr 1D (62-812 Jastrzębniki), NIP: 9680986363.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami, pisząc na adres e-mail: szkolajezykowa@patrycjasalamon.com lub dzwoniąc pod numer tel. 606 558 903.
 4. Dane osobowe, w postaci udostępnionego adresu e-mail będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Szkoły, tj. marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, polegającego na przesyłaniu drogą mailową informacji o naszych promocjach i ofertach specjalnych (wysyłka newslettera), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 5. Odbiorcami Twoich danych mogą być:

– przedsiębiorstwo świadczące na naszą rzecz usługi IT w celu świadczenia usług pomocy technicznej (serwisowania systemu informatycznego),

– przedsiębiorstwo hostingowe w celu przechowywania tych danych na zabezpieczonym serwerze.

Dane osobowe nie będą udostępniane lub powierzane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

 1. Podane dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres korzystania z usługi przesyłania Tobie zamówionych informacji o promocjach i ofertach specjalnych. W przypadku skutecznego wyrażenia sprzeciwu Twoje dane zostaną niezwłocznie usunięte z listy odbiorców newslettera.
 2. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Ciebie jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Jednocześnie chciałabym poinformować, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia: żądania od nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych, żądania ograniczenia lub sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych, prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora, a także prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych z prowadzonych przez nas zbiorów.

Masz także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt), gdy uznasz, ze doszło do naruszenia prawa w zakresie ochrony Twoich danych osobowych.

Niezwłocznie zrealizuję Twoje żądania, o których mowa powyżej, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO nie przewidują możliwości realizacji określonego uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w Twoim żądaniu. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomię Cię bez zbędnej zwłoki.

Dziękuję, że zapoznałeś się z powyższymi informacjami.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY NA STRONIE INTERNETOWEJ

Szanowny Użytkowniku,

od 25 maja 2018 roku stosujemy przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). W związku z wskazanymi regulacjami, pozyskując Twoje dane poprzez formularz kontaktowy, chciałabym Cię poinformować, że:

 1. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi mi udzielenie Tobie wszelkich informacji o które prosisz w zapytaniu.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych, a więc podmiotem, który decyduje o ich przeznaczeniu i jest odpowiedzialny za ich zabezpieczenie będę ja – Patrycja Salamon, prowadząca działalność pod firmą Szkoła Językowa Patrycja Salamon z siedzibą w Jastrzębnikach nr 1D (62-812 Jastrzębniki), NIP:9680986363.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się ze mną, pisząc na adres e-mail: szkolajezykowa@patrycjasalamon.com lub dzwoniąc pod numer tel. 606 558 903. 
 4. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celach:

a) możliwości udzielenia Tobie wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie kwestie poruszane w Twoim zapytaniu, w tym w szczególności przygotowania i przedstawienie zamawianej oferty, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

b) ochrony prawnie uzasadnionych interesów Szkoły, w postaci możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym związanych z przekazanymi przez Ciebie treściami lub ochrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone wyłącznie przedsiębiorstwu IT zajmującemu się obsługą informatyczną oraz prowadzeniem tej strony internetowej, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego administrowania tą stroną.

Dane osobowe nie będą udostępniane lub powierzane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przeze mnie przez okres niezbędny dla udzielenia Tobie odpowiedzi na zadane pytanie oraz – gdy będzie to niezbędne – przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych o których mowa w pkt 4 lit. b.

 1. Niezwłocznie po upływie okresu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym Twoje dane zostaną usunięte.
 2. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Twojej osoby jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia.
 3. Udzieloną zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz wycofać w każdym momencie pisząc na adres: szkolajezykowa@patrycjasalamon.com. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 4. Jednocześnie informujemy, że przysługują Ci następujące uprawnienia:

a) żądania ode mnie w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,

b) prawo do sprostowania lub żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

c) prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,

d) prawo sprzeciwu wobec poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Niezwłocznie zrealizuję Twoje żądania, o których mowa powyżej, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności RODO nie przewidują możliwości realizacji uprawnienia w odniesieniu do wskazanych w żądaniu danych osobowych. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię bez zbędnej zwłoki.

Dziękuję za zapoznanie się z powyższymi informacjami.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE NA PORTALU FACEBOOK

Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z treścią art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 ust.1-3 Rozporządzenia 2016/6791 (dalej także jako RODO) gromadząc Twoje dane osobowe chciałabym Cię poinformować, że:

 1. Administratorem Twoich danych jestem ja – Patrycja Salamon, prowadząca działalność pod firmą Szkoła Językowa Patrycja Salamon z siedzibą w Jastrzębnikach nr 1D (62-812 Jastrzębniki), NIP:9680986363.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych możesz się kontaktować pisząc na adres e-mail: szkolajezykowa@patrycjasalamon.com.
 3. Dane osobowe, które gromadzę za pośrednictwem portalu Facebook będą przeze mnie przetwarzane jedynie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Szkoły w postaci:

a) możliwości prowadzenia komunikacji za pośrednictwem fanpage’a SZKOŁA JĘZYKOWA PATRYCJA SALAMON dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/SZKO%C5%81A-J%C4%98ZYKOWA-PATRYCJA-SALAMON-888530741303207/, w szczególności odpowiadania na Twoje reakcje, komentarze oraz kierowane do nas prywatne wiadomości;

b) tworzenia zestawień statystycznych realizowanych przy wykorzystaniu narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl;

c) marketingu produktów własnych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl;

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Twoje dane osobowe nie zostaną udostępnione w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem:

a) organów lub podmiotów publicznych, które mogą otrzymywać takie dane w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego;

b) Facebook Ireland Limited (więcej informacji znajdziesz w INFORMACJI O WSPÓŁADMINISTROWANIU DANYMI OSOBOWYMI Z FACEBOOK IRELAND LIMITED)

 1. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane do czasu skutecznego zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu lub niezwłocznie po ustaniu celów, dla których są przetwarzane.
 2. Na podstawie przekazanych danych nie będą podejmowane przeze mnie wobec Ciebie jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 3. Jednocześnie  informujemy, że z uwagi na przetwarzanie przeze mnie Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia:

a) żądania w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,

b) do sprostowania przekazanych danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) sprzeciwu wobec operacji przetwarzania tych danych,

e) żądania usunięcia tych danych,

oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt) na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Niezwłocznie zrealizuję Twoje żądania, o których mowa powyżej, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO nie przewidują możliwości realizacji określonego uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w Twoim żądaniu. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomię Cię bez zbędnej zwłoki.

Dziękujemy, że zapoznałeś się z powyższymi informacjami.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Kontakt
ul. Rembertowska 46c/42, Grunwald, Poznań
+48 606 558 903
szkolajezykowa@patrycjasalamon.com
Newsletter

Udostępniając swój adres e-mail oraz klikając ,,SUBSKRYBUJ’’ udzielasz nam zgodę na przesyłanie drogą mailową informacji handlowej o której mowa w art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodę na wykorzystanie urządzeń końcowych (komputerów) dla celów marketingu bezpośredniego o której mowa w art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego.

Wysyłka newslettera wiąże się z przetwarzaniem przez Szkołę Językową Patrycja Salamon Twoich danych osobowych. W związku z tym proszę, abyś przed udostępnieniem swojego adresu e-mail zapoznał(-a) się z informacją o przetwarzaniu Twoich danych, która jest dostępna TUTAJ .

Szkoła Językowa Patrycja Salamon © Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie Hold The Brand